• H
 • Aditiva ATOMIUM a jejich funkce

Aditiva ATOMIUM a jejich funkce

TRIBOTECHNICKÁ LÁTKA ATOMIUM. CO TO JE?

Atomium je tribotechnická látka, která obsahuje neutrální recepturu automobilové chemie. Technologie Atomium využívá jedinečné vlastnosti přírodních minerálů za účelem obnovy opotřebených třecích součástí motorů, převodovek, palivových čerpadel, hydraulických posilovačů řízení a dalších mechanismů vozidel a průmyslových zařízení. Technologie Atomium optimalizuje styk třecích dvojic u součástí motoru, což vede ke zlepšení technických parametrů, které mohou znovu dosáhnout jmenovitých hodnot.

Nový motor má v oblastech tření zformovánu novou vrstvu a jmenovitým vůlím antifrikční vlastnosti technologie Atomium™ zajistí snížení třecích ztrát, tj. zvýšení mechanické účinnosti. To pak snižuje spotřebu paliva, zvyšuje výkon a odezvu motoru na sešlápnutí plynu. U nových i starších motorů je však nejdůležitější, že vlastnosti technologie Atomium™ umožňují prodloužit životnost a odložit generální opravu o 50–150 tisíc km. V případě jemného zacházení s vozem lze dokonce s pomocí technologie Atomium potřebu generální opravy úplně eliminovat.

Tribotechnická látka Atomium se vyznačuje vlastnostmi v následujících funkčních kategoriích:

 • antifrikční (snižující třecí ztráty),
 • proti opotřebení (snižující intenzitu opotřebení),
 • proti otěru (zvyšující mez zatížení třecích ploch).

Pokročilá technologie Atomium je navržena s cílem obnovit opotřebené třecí plochy a optimalizovat vůle u opotřebených třecích dvojic v různých mechanismech. Aditiva Atomium se přidávají do běžných maziv a olejů, které pak působí jako nosič pro přenos aditiv Atomium na třecí plochy, a používají se v běžném provozu automobilových motorů a mechanismů.

Tribotechnické látky Atomium se v základu skládají z vyvážené kombinace speciálně rozemletých minerálů, vrstvených křemičitanů (hadec, chlorit apod.) Kromě minerátů obsahuje Atomium™ také základní nosič: 99,9–95% minerální olej žluté barvy bez aditiv. ATOMIUM AGSB™ a ATOMIUM HPS™ používají jako nosič červený olej ATF (kapalinu do automatických převodovek) typu Dexron.

Chemické složení aditiv Atomium a technologie jejich přípravy jsou výsledkem 20letého vývoje, který stále pokračuje ve snaze dále zvyšovat efektivitu a reagovat na změny v konstrukci motorů a provozní podmínky třecích součástí.

Složky jsou pečlivě vybírané a laboratorně testované na třecích zkušebních stavech a ložiskových stojanech. Každá dávka je po skončení výroby podrobena kontrole jakosti.

Rozdíl mezi tribotechnickými látkami Atomium a běžnými aditivy do motorového oleje

Maziva Atomium:

 • Mají schopnost obnovit třecí plochy (zfmorováním ochranné vrstvičky o tloušťce až 15 mikronů) a optimalizovat geometrii třecích ploch.
 • Ochranné vrstvičky mají značnou schopnost zachytávání oleje – drží jej tak na třecí ploše mnohem silněji než obvykle, což mění režim tření z polokapalinného na hydrodynamické (funkční olejový klín).
 • Přinášejí dodatečný účinek v podobě schopnosti zachování třecích parametrů i po výměně oleje, protože ochranná vrstvička se neopotřebí tak rychle. Rychlost opotřebení vrstvičky už bez přítomnosti aditiv Atomium™ je 1,5–3krát nižší než opotřebení neošetřeného základního kovu (závisí na konstrukci, opotřebení a podmínkách provozu daného mechanismu).
 • Jsou chemicky neutrální ke všem látkám, s nimiž mohou přijít do styku, což zaručuje bezpečný provoz ve všech agregátech a mechanismech (za předpokladu aplikace v souladu s pokyny).

Oblasti použití aditiv Atomium

Oblasti použití aditiv Atomium se dělí na dvě skupiny:

 • osobní automobily, přeprava osob, těžká vozidla a speciální technika;
 • průmyslové aplikace.

První oblast použití zahrnuje všechny typy osobních a nákladních vozidel, těžká vozidla pro stavebnictví a veškerou speciální techniku. Atomium se aplikuje do následujících součástí a mechanismů:

 • spalovací motory všech objemů a typů, dieselové generátory;
 • valivá a kluzná ložiska, homokinetické klouby;
 • automatické i manuální převodovky a redukční převodovky;
 • vysokotlaká palivová čerpadla (HPFP);
 • hydraulické pohony a hydraulické posilovače řízení.

Aplikace Atomium v těžkém průmyslu zahrnuje:

 • všechny typy transportních mechanismů, které se používají ve výrobě;
 • těžká a speciální zařízení;
 • těžké dieselové motory (včetně železniční a námořní dopravy), dieselové generátory;
 • strojní zařízení;
 • pístové a šroubové kompresory;
 • ozubené převody, multiplikační převody a redukční převodovky;
 • valivá a kluzná ložiska;
 • hydraulické systémy, zdviže, lisy, akční členy, manipulátory;
 • vodítka transportních mechanismů a jiné součásti mazané plastickými mazivy.

 

Atomium je produkt automobilové chemie přírodního původu. Jak funguje?

Podle principu fungování nejsou tribotechnické látky Atomium v přísně technickém smyslu aditivy ani pomocnými látkami do maziv a olejů, protože jejich funkcí není jen zlepšovat vlastnosti základních produktů, se kterými se mísí. Aditiva Atomium reagují s kovovými povrchy součástí a mechanismů motorů v místech styku (na třecích plochách).

Tribotechnické látky Atomium usilují o lepší energetickou bilanci dvojice třecích součástí. Technologie Atomium tedy funguje jako katalyzátor nebo iniciátor procesu přizpůsobení dvojice třecích součástí + maziva.

Produkty automobilové chemie Atomium přispívají ke zformování nové vrstvičky třecí plochy na bázi kovové krystalové mřížky. Za provozu v přítomnosti aditiva Atomium postupně dochází k vytváření vrstviček na úrovni jednotlivých atomů. Proto se Atomium může po právu nazývat nanotechnologií.

Vlastnosti zformované struktury (tj. tloušťka, poréznost, mikrotvrdost, schopnost zachytávání oleje) jsou dány provozními podmínkami třecího mechanismu. 
Na pohled vrstvička vypadá jako šedý, dokonalý zrcadlový povrch. Ve skutečnosti jde o ultramikroporézní strukturu, která se vyznačuje vyšší pevnosti, a co je důležitější, také lepší schopností zachytávání oleje. Výsledkem je jedinečná sada vlastností třecí plochy, mechanismu a potažmo i celého motoru.

Průběh formování vrstvy

Průběh formování ochranné vrstvy na třecí ploše po ošetření technologií Atomium lze rozdělit do 3 fází:

1. fáze – příprava povrchu Třecí plocha podstupuje jemné čištění v místech, která byla dříve za provozu poškozená. Čištění probíhá v důsledku působení měkkého abraziva, které je součástí složení technologie Atomium;

2. fáze – zformování ochranné vrstvy Na připravené kovové ploše (z oceli či litiny) se formují nové vrstvičky krystalové struktury, která plynule navazuje na kovový substrát třecích součástí. Tato ochranná struktura roste vrstvičku po vrstvičce. Vlastním materiálem pro formování ochranné vrstvy je železo, které se nachází v mazacím oleji v podobě produktu opotřebení, a také látky obsažené v technologii Atomium.

3. fáze – dynamická regulace ochranné vrstvy Tato fáze odpovídá udržování parametrů ochranné vrstvy v rozmezí, které zaručuje optimální provozní podmínky při tření. Mezi tyto parametry patří tloušťka, poréznost, vlnitost, mikrotvrdost, drsnost povrchu apod. Už přítomnost mazivaAtomium v malém množství zajišťuje dynamickou (adaptivní) regulaci parametrů ochranné vrstvy. V této fázi prakticky nedochází k otěru styčných třecích ploch, protože ochranná vrstva již získala dostatečnou schopnost zachytávání oleje, a tření proto přejde do hydrodynamického režimu s minimálním otěrem.

 

Četné odborné posudky z automobilového průmyslu potvrzují, že maziva Atomium jsou schopna:

 • nabídnout jedinečnou příležitost k ochraně spalovacího motoru jakéhokoli typu, a také dalších mechanismů vozidla procesem CIP (čištění na místě) za běžného provozu;
 • po dvou až třech fázích ošetření zformovat ultrapevnou vrstvičku, která dokáže chránit motor před opotřebením i v nejnáročnějších situacích: nedostatek oleje, vysoké zatížení a velmi nízké či vysoké okolní teploty.

Pro majitele sportovních vozů představuje technologieAtomium jednoduchý a nenákladný způsob, jak zvýšit výkon motoru až o 10 % a přitom zachovat spotřebu a také zlepšit akcelerační schopnosti (při kompletním ošetření všech mechanismů přípravky Atomium).
Opatrnější majitelé zase mohou dosáhnout úspory paliva až 8 %. S průměrnou roční kilometráží 20–30 tisíc km to u motorů o objemu 1,3–1,6 l odpovídá úspoře až 250 litrů benzínu. U motorů s objemem 2,4–3,6 l činí úspora až 350 litrů za rok. Kromě spotřeby paliva a oleje lze ošetřenímAtomium prodloužit životnost motoru, zabránit nákladným opravám a omezit výdaje na náhradní díly a servis.

Technologie Atomium nepoškozuje žádné části ani mechanismy. U starších motorů po použití nejprve dojde k obnovení opotřebených ploch třecích součástí pomocí ochranné vrstvy, následně k obnově správné hodnoty komprese a potažmo ke snížení spotřeby oleje, který by se jinak spálil ve výfuku. Nová vrstvička podstatně snižuje třecí ztráty, a to díky svým jedinečným schopnostem zachytávání oleje. V důsledku toho klesá spotřeba paliva, zvyšuje se výkon a zlepšuje odezva na sešlápnutí plynu. Dalším přínosem je omezení hluku, vibrací a škodlivých emisí.

Co se týče nových motorů, i zde se na třecích plochách zformuje nová vrstvička (o tloušťce až 5 mikronů). Těchto 5 mikronů pak funguje jako bariéra proti opotřebení nových vložek válců a obrana před zhoršováním stavu třecích ploch. Díky antifrikčním schopnostem se dramaticky snižují ztráty třením, což následně zvyšuje mechanickou účinnost. U všech motorů, ať jsou staré nebo nové, tak dochází k poklesu spotřeby paliva, zvýšení výkonu a zlepšení odezvy na sešlápnutí plynu.

Nejdůležitějším přínosem je však vždy prodloužení životnosti motoru a možnost odložit generální opravu o 50–150 tisíc kilometrů.

Atomium není obyčejné aditivum, které se přidává do mazacího oleje. Je to látka, která spolupracuje s kovovou třecí plochou. Ve své podstatě je Atomium iniciátorem samoorganizujících se procesů v třecí soustavě. Jinými slovy spouští procesy, které posouvají průběh tření směrem k příznivějším podmínkám.

Z fyzikálního hlediska se to odráží tak, že v třecí soustavě se s pomocí technologie Atomium, vrstvičku po vrstvičce formuje nová plocha, která je z pohledu rychlosti klouzání, přenosu zatížení apod. pro daný uzel výhodnější.

Technologii Atomium lze použít k ošetření třecích ploch prakticky v libovolném agregátu, mechanismu či celku.

 

ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU

Konkrétní míra účinku závisí především na výchozím stavu. Pokud je motor silně opotřebený a nepoužívaly se v něm vždy jen kvalitní oleje a palivo, ale zároveň ještě „žije“, tj. netrpí katastrofickou spotřebou oleje, tlaky v karteru nejsou nadměrné a komprese ve válcích přesahuje 60 % jmenovité hodnoty u benzínového motoru, resp. 70 % u dieselového motoru, bude účinek aditiva Atomium výrazný. Bude evidentní bez speciálního zařízení.

CO ROZHODUJE O KONKRÉTNÍ MÍŘE ÚČINKU?

V případě nízké kilometráže a prakticky nového motoru jsou všechny mechanismy v pořádku a stabilizované. Každému řidiči musí být jasné, že účinek nebude tak patrný, jen snad potřeba generální opravy vyvstane později než u neošetřeného protějšku. Naopak pokud je motor totálně mrtvý (slyšitelné klepání v ložiskách, obrovská spotřeba oleje, apod.), nepomůže mu ani svěcená voda a nezachrání ho žádná aditiva – na rozdíl od konkurence neslibujeme zázraky.
Míra účinku navíc závisí na správném dodržování pokynů k ošetření. Pokyny byly navrženy s ohledem na průměrné motory, stroje a zařízení používané ve standardních průměrných podmínkách. V neobvyklých situacích je proto lépe se poradit s našimi specialisty.

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U SPALOVACÍCH MOTORŮ

U spalovacího motoru, jehož parametry se blíží jmenovitým hodnotám (což platí pro nové nebo krátce provozované motorů, případně motory ve stavu po generální opravě), budou výsledky ošetření aditivem Atomium souviset pouze se snížením třecích ztrát: sníží se spotřeba paliva a/nebo vzroste výkon. Ošetření dále zajistí dlouhodobě optimální parametry tření, což prodlouží životnost motoru a sníží hladinu hluku a vibrací. Může se zlepšit složení výfukových plynů a snížit spotřeba oleje.

U silně (z 50 až 70 %) opotřebeného spalovacího motoru docílí ošetření aditivem Atomium především návratu správného chodu motoru, a to zejména díky obnově a vyvážení komprese ve válcích. Obnovení správné komprese je výsledkem částečné regenerace opotřebených třecích ploch součástí válce, především pak ale obnovení těsnosti mezi vložkou válce, pístním kroužkem a drážkou pístu. Všechny části tohoto uzlu získají značnou schopnost zachytávat olej, omezí se ztráty vzduchu (ze směsi palivo-vzduch) a tím dojde k obnově správné komprese.

Obnova správné komprese vede ke zlepšení podmínek spalování a potažmo k obnovení provozních charakteristik motoru. V důsledku toho se sníží spotřeba paliva, hlučnost, vibrace a koncentrace škodlivých emisí a naopak zvýší výkon motoru a odezva na otevření škrticí klapky. Nově zformovaná vrstvička na třecích plochách současně prodlužuje životnost motoru a snižuje třecí ztráty. Lepší těsnost stíracích kroužků snižuje spotřebu oleje, což v důsledku redukovaných průsaků do karteru prodlužuje životnost mazacího oleje a motoru jako celku.

Menší vůle v ložiskách klikového hřídele a lepší těsnost hydraulického zubového čerpadla dále zvyšuje tlak a průtok oleje, čímž zlepšuje kvalitu mazání a chlazení součástí motoru.

Lze tedy předložit následující souhrn účinků:

 • Prodlužuje životnost motoru 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Zvyšuje a stabilizuje kompresi ve válcích spalovacího motoru (zformováním nové vrstvičky a utěsněním vůlí u třecích součástí);
 • V 1. fázi čistí třecí plochy od laků a usazenin, včetně dekarbonizace dráhy pístních kroužků;
 • Obnovuje správnou funkci hydraulických zdvihátek ventilů;
 • Snižuje spotřebu paliva u spalovacího motoru o 8–10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování);
 • Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování, omezení úniku spalin do karteru a snížení třecích ztrát);
 • Snižuje spotřebu oleje v motoru až 3krát (zvýšením plynotěsnosti drážek pro pístní kroužky);
 • Zajišťuje maximální ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při přetěžování nebo přehřívání a během studených startů;
 • Snižuje hluk a vibrace u dieselového motoru o 5–10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování);
 • Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku oleje nebo naprosté ztrátě (tlaku) oleje.

U silně opotřebených spalovacích motorů, tj. ve stavu:

 • snížení výkonu o 20 % a více,
 • zvýšení spotřeby paliva o více než 20 %,
 • více než pětinásobném zvýšení spotřeby oleje,
 • výrazně kouřícího motoru,
 • rychlého začernění oleje i po krátké jízdě, se výsledky autochemie Atomium vůbec nemusí projevit, a to dokonce ani při dvojnásobném zvýšení koncentrace maziva. V takovém případě doporučujeme provést generální opravu a teprve poté ošetření aditivem Atomium.

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U PŘEVODOVEK, TRANSMISÍ A DALŠÍCH OZUBENÝCH MECHANISMŮ

Ve všech zařízeních s ozubenými převody dochází po aplikaci aditiv Atomium k částečné nebo úplné obnově třecích ploch zubů, posuvných vodítek, valivých i kluzných ložisek (mimo již zničených součástí). U automatických převodovek se kromě toho zlepšuje chování olejových čerpadel a těsnost ventilů (jsou-li přítomny), což vede k obnovení správných charakteristik řazení.

U automatických převodovek (variátorů) se obnovuje povrch kovových spojek.

U samosvorných diferenciálů se v důsledku ošetření aditivem Atomium zformuje na lamelách nová vrstvička (se zanedbatelným dopadem na funkci i při trvale sportovním stylu jízdy).

 • Prodloužení životnosti manuálních a automatických převodovek a variátorů 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Obnovení optimálního průběhu řazení, eliminace otřesů při přeřazování;
 • Obnovení pracovních ploch ložisek a ozubení u manuálních převodovek;
 • Značné snížení hluku a vibrací v převodovkách a zadních nápravách (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Obnovení kapacity olejového čerpadla u automatických převodovek;
 • Zlepšení funkce ventilových mechanismů u automatických převodovek.

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U HYDRAULICKÝCH POSILOVAČŮ ŘÍZENÍ

Po ošetření aditivem Atomium dochází v systému posilovače řízení k obnově všech třecích ploch: rotační či axiální pístová čerpadla, písty, elektromagnetické ventily. To vede k obnovení provozních charakteristik posilovače řízení.

 • Prodloužení životnosti hydraulického posilovače řízení 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Zlepšení funkce ventilových mechanismů;
 • Obnovení kapacity olejového čerpadla posilovače řízení.

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U VYSOKOTLAKÝCH PALIVOVÝCH ČERPADEL DIESLOVÝCH MOTORŮ

Výsledkem ošetření palivové soustavy dieselového motoru aditivem Atomium je obnova či zachování správného tlaku paliva ve vysokotlakém čerpadle (pístního i rotačního typu) i ostatních součástech vstřikování, včetně čerpadel a vstřikovačů Common Rail, což vede ke kvalitnějšímu rozprašování paliva a potažmo ke snížení spotřeby a/nebo zvýšení výkonu motoru.

Aplikace ATOMIUM HPFP:  

 • Obnovuje pracovní charakteristiky (správný tlak) vysokotlakých palivových čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů dieselových motorů (v důsledku optimalizace vůlí u sousedních třecích částí);
 • Výrazně snižuje hluk a vibrace vysokotlakých palivových čerpadel;
 • Prodlužuje životnost čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování paliva);
 • Snižuje spotřebu paliva o 3-5 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování);
 • Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování).

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U MOTOCYKLŮ

 • Lepší odezva na otevření škrticí klapky, zvýšení točivého momentu (díky zvýšení komprese a snížení třecích ztrát);
 • Lepší průběh studených startů díky zformování kluzné vrstvičky s nízkým třením a spolehlivému zachycení mazacího oleje na třecích plochách;
 • Snížení hluku a vibrací motoru o 5–10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Prodloužení životnosti motoru 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Podpora ochrany při mimosezónním odstavení díky zformování silnější antikorozní vrstvičky;
 • Zlepšení řazení v důsledku optimalizace vůlí a snížení třecích ztrát;
 • Dodatečná ochrana třecích ploch při používání nekvalitního paliva a dlouhodobě náročném provozu;
 • Snížení spotřeby oleje a paliva o 8-10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování);
 • Snížení kouřivosti a emisí CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování).

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U MOTOCYKLŮ A MALÉ TECHNIKY

 • Lepší průběh studených startů díky zformování kluzné vrstvičky s nízkým třením a spolehlivému zachycení mazacího oleje na třecích plochách;
 • Nárůst výkonu motocyklů a malé techniky díky zvýšení účinnosti (zvýšení komprese a snížení třecích ztrát);
 • Zvýšení spolehlivosti motocyklů a malé techniky v důsledku snížení četnosti poruch součástí pístů a válců a dalších mechanismů;
 • Značné snížení hluku a vibrací motoru o 5–10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Prodloužení životnosti motoru 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Dodatečná ochrana třecích ploch při používání nekvalitního paliva, dlouhodobě náročném provozu a překračování nejvyšších přípustných otáček;
 • Snížení spotřeby oleje a paliva o 8-10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování);
 • Podpora ochrany při mimosezónním odstavení díky zformování výkonné antikorozní vrstvičky;

 

Účinek kompletního ošetření maziv Atomium zůstává zachován po následujících 50 až 70 tisíc kilometrů (v závislosti na podmínkách provozu). V zájmu prodloužení účinků na motor doporučujeme při každé druhé výměně oleje provést ošetření aditivem Atomium Regular.Kompletní nabídka ZDE!

Kategorie

Doprava zdarma
nad 2.000 Kč

ShopRoku2016

AUTIO.cz na Facebooku

14 dnů vrácení

Objednávky / prodejna

469 775 007

469 775 009

info@autio.cz

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Široká nabídka zboží za velice příznivé ceny Možnost osobního odběru Zasíláme zboží i na Slovensko do 48 hodin Doručení zboží do 24 hodin po ČR Konzultace se specialistou Online sledování objednávek Garance vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu Dopravné po ČR zdarma při objednávce nad 2 000 Kč

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny se společností Google. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.